Beslektede tjenester

Tjenester som er beslektet med lovbestemt revisjon som kan utføres av revisor:
Attestasjonsoppdrag
Begrenset revisjon
Avtalte kontrollhandlinger
Kvalifisert utarbeidelse av regnskap

Felles for disse tjenestene er at revisor er underlagt regler for hvordan arbeidet skal utføres.
 

Attestasjonsoppdrag

Et attestasjonsoppdrag går ut på å kvalitetssikre informasjon for beslutningsformål. Det kan i en del tilfeller stilles spørsmål ved relevansen av årsregnskapet som informasjonskilde. Det er ofte behov for mer og annen informasjon enn det tradisjonelle årsregnskapet gir, for å kunne ta riktige beslutninger på grunnlag av informasjon fra selskapet. Dette gjelder både for beslutninger innad i selskapet og eksterne beslutninger tatt av selskapets interessegrupper. En investor kan for eksempel være mer interessert i hva som skjer i fremtiden enn hva som har skjedd i fortiden. En kunde kan være interessert i kvaliteten på produktene, eiere vil kanskje ha mer og annen informasjon om hva som skjer i selskapet, etc.

Det reviderte årsregnskapet viser den finansielle stillingen til selskapet, men sier lite om det operasjonelle som foregår. Årsregnskapet sier for eksempel ikke noe om kvaliteten på produktene, noe som kan være av betydning for nåværende og fremtidige kunder. Et attestasjonsoppdrag vil kunne gi en bekreftelse på at de varer eller tjenester selskapet leverer er av den kvalitet selskapet hevder. Dette vil selskapet kunne bruke i markedsføring for å få kundene til å velge deres produkt fremfor andres.

Attestasjonsoppdrag passer godt i situasjoner hvor det foreligger et trepartsforhold, hvor det er behov for en "overvåkning". Partene er typisk en part som gir informasjon, en part som bruker informasjonen og en uavhengig tredjepart, som revisor, som kan bekrefte riktigheten av informasjonen.

Et attestasjonsoppdrag består av tre hovedområder, attestasjon av risiko, rutiner/systemer og prestasjoner/adferd. Mer konkrete eksempler på slike oppdrag er:

Attestasjon av risikovurdering
Kvalitetssikring av informasjon om virksomhetens risikoprofil og risikohåndtering. Dette kan for eksempel være nyttig for eiere/investorer.

Attestasjon av resultatmåling
Kvalitetssikring av informasjon om virksomhetens resultatmålingssystem gir pålitelige og relevante målinger i forhold til målsetninger og konkurrenter. Dette kan for eksempel være nyttig for ansatte som har bonusordninger på grunnlag av selskapets økonomiske resultater.

Attestasjon om systempålitelighet
Kvalitetssikring av informasjon om virksomhetens interne informasjonssystem gir pålitelig informasjon for beslutningsformål. Fungerer for eksempel rapporteringen til styret som forutsatt?

Attestasjon av kvaliteten på leverte varer/tjenester
Kvalitetssikring av hvorvidt leverte varer/tjenester er av den oppgitte kvalitet. Dette kan være nyttig for eksempel ved anleggskontrakter hvor det ferdige produktet skal være produsert etter oppgitte spesifikasjoner.

Attestasjon av selskapsstrategi
Arbeidet forteller om selskapet oppfyller interne vedtekter, retningslinjer, lover, regler og lignende. Dette kan for eksempel være nyttig for styrets kontroll av om ledelsen gjør en tilfredsstillende jobb.

Attestasjon av samarbeidspartnere
Arbeidet forteller om samarbeidspartnere oppfyller sin del av avtalen. Dette kan være nyttig for eksempel ved anleggskontrakter.
 

Begrenset revisjon

Begrenset revisjon ligger nær opp til ordinær lovbestemt revisjon. Hovedforskjellen er omfanget av arbeidet. En begrenset revisjon går ikke så grundig til verks som ordinær revisjon. Ved begrenset revisjon utføres i all hovedsak analytiske kontrollhandlinger og forespørsler til debitorer og kreditorer, og som regel utføres ikke detaljkontroller.

Begrenset revisjon kan ikke under noen omstendigheter erstatte den lovbestemte revisjonen. Ved behov for revisors uttalelse om selskapets resultat og stilling utenom den årlige regnskapsavslutningen, for eksempel ved delårsrapportering eller i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, vil det være naturlig å foreta en begrenset revisjon.

Ved begrenset revisjon utsteder ikke revisor en ordinær revisjonsberetning. I stedet utsteder revisor en "uttalelse vedrørende begrenset revisjon av regnskap". Denne uttalelsen vil typisk ha en konklusjon som lyder slik: "vi har ved vår begrensede revisjon ikke fått kunnskap til forhold som gir oss grunn til å anta at det fremlagte regnskapet ikke er utarbeidet i samsvar med lov og god regnskapsskikk, bortsett fra....".
 

Avtalte kontrollhandlinger

Det spesielle med avtalte kontrollhandlinger er at revisor bare utarbeider et beslutningsgrunnlag uten å konkludere. Det er brukeren av resultatet av kontrollhandlingene som selv vurderer resultatet og som tar egne beslutninger på dette grunnlag. Oppdragsgiver definerer hvilken kontroller han/hun ønsker at revisor skal utføre.

Kontrollhandlingene kan også utføres av egne ansatte i selskapet eller andre. Fordelen med at vi utfører kontrollene er at revisor har innarbeidede teknikker for effektivt å foreta kontroller, og har ofte mye kunnskap om selskapet på forhånd som gjør at vi ikke trenger å bruke tid på å bli kjent med selskapet og dets forretningsrutiner. De ekstra kunnskaper som revisor tilegner seg ved å utføre avtalte kontrollhandlinger, vil også kunne være nyttig ved utførelse av den ordinære revisjonen.

Eksempler på anvendelsesmuligheter:
  • Kontroller av prospekter
  • Granskningsarbeid
  • Kvalitetssikring av regnskapsføringen
  • Due diligence gjennomgang
  • Gjennomgåelse av engasjementer
  • Mislighets- / underslagskontroll

Kvalifisert utarbeidelse av regnskap

Ved kvalifisert utarbeidelse av regnskap bruker revisor sin regnskapsekspertise til å innhente, klassifisere og trekke sammen økonomisk informasjon. Underliggende økonomisk informasjon blir samlet sammen og presentert i et regnskap. Revisor foretar imidlertid ingen kontroll av at grunnlaget (den økonomiske informasjonen) for regnskapet er korrekt og han kan ikke uttale seg om størrelsene i regnskapet er riktige, bare at presentasjonen er korrekt, gitt at den underliggende informasjonen er korrekt.