Lovbestemt revisjon

Formålet med den lovbestemte revisjonen er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om at årsregnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk.

Dessuten inneholder norsk lovgivning også krav om at revisor skal uttale seg om opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, om forutsetningen om fortsatt drift og om forslaget til anvendelse/dekning/fremføring av årsresultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Vår verdi- og risikoorienterte revisjon kan inndeles i følgende nøkkelelementer og faser som du kan lese mer om her:

Nøkkelelementer i vår revisjonsmetode
Hovedfaser i vårt revisjonsopplegg

Hva er lovbestemt revisjon?
Revisors jobb er å vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Dessuten skal revisor vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal i tillegg se etter at den revisjonspliktige har orden og kontroll med formuesforvaltningen, og bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Ved å avgi revisjonsberetningen til generalforsamlingen attesterer revisor på at de revisjonspliktiges årsregnskap er avlagt i samsvar med lov og god regnskapsskikk. De regnskapspliktiges årsregnskap som beskriver økonomisk resultat og stilling, er offentlig tilgjengelig gjennom Regnskapsregisteret.

Lovbrudd eller forhold som medfører vesentlige feil eller mangler vil bli tatt inn i revisjonsprotokoll som nummereres fortløpende og sendes ledelsen og styret. Mindre vesentlige feil eller forbedringer tas inn i såkalte oppsummeringsnotat og tilskrives ledelsen.

For å hindre misforståelser mellom ledelsen og revisor innhenter vi hvert år en uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet.

Revisor har taushetsplikt om det vi får kjennskap til i forbindelse med revisjonen.

Kilde: Den norske Revisorforening

Hvorfor har vi lovbestemt revisjon?
Samfunnet er avhengig av etterrettelig informasjon. Det er bakgrunnen for revisjonsplikten. Vi har alle lett for å se verden kun fra vårt eget perspektiv. Dersom bedrifter var helt alene om jobben, kunne regnskapene lett bli preget av det.

Revisor er, som en uavhengig og objektiv tredjeperson, satt på jobben med å bidra til regnskaper å stole på. At en revisor skal kontrollere jobben, virker skjerpende i seg selv og preventivt mot kreativ bokføring og ulovlige disposisjoner - kort og godt i favør av et sunt næringsliv.

Aksjonærene velger revisor på generalforsamlingen, og selskapet betaler revisjonshonoraret. De er likevel ikke eneste "oppdragsgiver". Skattemyndighetene har stor nytte av revisors arbeid. Kapitalmarkedene, inkludert investorer, kreditorer og långivere er avhengig av regnskaper til å stole på. Ved at regnskapet er gjennomgått av en uavhengig revisor, vil arbeidstakerne få større grad av trygghet for at økonomiske faresignaler plukkes opp på et tidligst mulig tidspunkt slik at arbeidsplassene ikke settes i fare. Samarbeidspartnerne må kunne studere regnskap og danne seg et riktig inntrykk av bedriften.

Kilde: Den norske Revisorforening

Hvem er pliktig å ha lovbestemt revisjon?
Blant annet revisorlovens kapittel 2 angir hvem som er pliktig til å ha revisjon av årsregnskap. Kort og grovt oppsummert har stiftelser revisjonsplikt uansett størrelse på driftsinntektene. Aksjeselskaper har i utgangspunktet revisjonsplikt uansett størrelse på driftsinntektene. Generalforsamlingen kan gi fullmakt til styret om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres dersom følgende vilkår er oppfylt:

driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 5 millioner kroner selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner
gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Styrets beslutning om å benytte fullmakten får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret.

Enkeltpersonforetak har revisjonsplikt dersom driftsinntekter overstiger 5 millioner kroner. Ansvarlige selskaper kan også ha revisjonsplikt når spesielle vilkår er oppfylt. I tillegg er det inntatt krav om revisjon i særlovgivning, eks. borettslagsloven § 9-1 eller eierseksjonsloven § 45 (dersom det er flere enn 21 seksjoner). Det er vanskelig å gi en generell og uttømmende opplisting over hvem som til enhver tid er revisjonspliktig. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å undersøke om virksomhetens årsregnskap skal revideres.

Hva koster lovbestemt revisjon?
Den økonomiske kostnaden ved å få årsregnskapet revidert vil variere i forhold til blant annet størrelsen på virksomheten, hvor komplisert driften er og hvor god orden og hvilke rutiner ledelsen og organisasjonen har. Omfanget av revisjonen vil være avhengig av kvaliteten på den interne kontrollen og regnskapsføringen. For ordens skyld nevnes at lovbestemt revisjon ikke er en fullstendig gjennomgang av alle transaksjoner, slik at det kan foreligge feil eller mangler som ikke blir avdekket av revisjonen. I tillegg til den ordinære revisjonen må vi også utføre de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere på selskapets næringsoppgave og/eller følgeskriv til lønnsoppgavene.